Verktøymakren AS

Etiske retningslinjer 

Definisjoner

Leverandør: Aktør som er involvert i fremstillingen av en vare eller en tjeneste. Åpenhetsloven definerer leverandørkjede i § 3 bokstav d. Leverandørkjeden omfatter alle ledd i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer. 

Forretningspartner: Alle som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden. Det vil si levering av varer og/eller tjenester som ikke utgjør en del av virksomhetens tilbud. 

Åpenhetsloven

Verktøymakeren AS tar ansvar for sosiale forhold i arbeidslivet. Det betyr at vi aktivt vil bidra til anstendige arbeidsforhold for arbeidstakere hos leverandører og forretningspartnere. Med anstendige arbeidsforhold mener vi arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av. 

Av den grunn har vi vedtatt Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere (dette dokumentet). Retningslinjene redegjør for våre forventninger og inviterer til et samarbeide basert på anerkjente internasjonale standarder for et anstendig næringsliv. 

Virksomheter som omfattes av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger basert på OECDs retningslinjer. Disse virksomhetene skal altså kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter håndteres i egen virksomhet og hos leverandører og forretningspartnere. 

Siden større virksomheter er pålagt å gjøre dette, vil åpenhetsloven ha ringvirkninger utover de som er direkte omfattet. Store virksomheter må stille krav til sine leverandører og forretningspartnere uansett størrelse, særlig i forbindelse med kartlegging og risikoreduserende tiltak. 

Derfor krever vi at alle våre leverandører og forretningspartnere skal opptre i samsvar med de etiske retningslinjene presentert i dette dokumentet. Vi forventer også at de samme virksomhetene forsikrer seg om at partene de gjør forretning med, opptrer i samsvar med tilsvarende høye etiske standard. 

Målet med retningslinjene er først og fremst å forebygge negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom en negativ konsekvens har oppstått, skal skaden begrenses, det skal ytes erstatning og i ytterste konsekvens skal en aktivitet stanses. 

Bakgrunn

Det er etablert en rekke internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettigheter. Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere er basert på hovedprinsippene i disse systemene. Av hensyn til leverandørenes og forretningspartnernes forsynings- og leverandørkjeder, beskriver dette dokumentet minimumskrav, ikke maksimumskrav. Nasjonale lover skal respekteres. På områder der lovbestemmelser og de etiske retningslinjene i dette dokumentet omhandler samme forhold, skal høyeste norm gjelde.

Forhold på arbeidsplassen 

Tvangsarbeid
Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid. 
Arbeidstakere skal ikke avkreves noen form for depositum eller måtte levere inn identitetspapirer til arbeidsgiver. Alle skal fritt kunne avslutte sitt arbeidsforhold med rimelig oppsigelsestid. 

  Organisasjonsrett og rett til kollektive forhandlinger
  Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt. 
  Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter, eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid. 
  Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling. 

  Barnearbeid
  Minimumsalderen for arbeidere skal ikke være under 15 år og skal overholde den nasjonale minstealderen for ansettelse, eller; 
  alderen for fullføring av skoleplikt, med høyeste alder som gjeldende. 
  Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntak for utviklingsland, kan denne alderen gjelde.

  Lillesand

  Behandlet og vedtatt i styremøte 29/4 2024 

  Thor Bylund
  Daglig leder

  Stor bransjeforståelse

  Har du spørsmål om våre tjenester eller produkter?

  Vi er klare til å svare på alle dine spørsmål.

  Generelle henvendelser

  Bilde av Thor - Verktoymakeren.no
  Thor Bylund
  tby@verktoymakeren.no

  CNC-fres-henvendelser

  Bilde av Espen - Verktoymakeren.no
  Espen Larsson
  ela@verktoymakeren.no

  Gnist-henvendelser

  Bilde av Dag - Verktoymakeren.no
  Dag Christiansen
  dag@verktoymakeren.no

  Plast-henvendelser

  Bilde av Tor Børge - Verktoymakeren.no
  Tor Børge Bjørkestøl
  tbb@verktoymakeren.no